L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha publicat aquest divendres el plec de clàusules de la concessió del bar de la piscina municipal de l’Espluga de Francolí. Aquestes clàusules van ser aprovades per la Junta de Govern de data 16 de març de 2020.

Tot i això, la disposició addicional tercera del Real decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 suspèn els procediments de contractació pública, i per tant també la licitació prevista per la concessió del bar de la piscina de l’Espluga que no s’ha pogut publicar en tant no perdi la vigència l’esmentat decret o les seves pròrrogues.

L’Ajuntament de l’Espluga ha cregut convenient publicar el plec de clàusules d’aquesta licitació perquè qui pugui estar interessat prepari de la documentació necessària i en el moment de la publicació oficial de la licitació la pugui presentar.