Consell d’administració

El Consell d’Administració de l’Espluga FM Ràdio és l’organ de gestió pública que té l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí dins l’Organisme de Gestió i Control de l’Emissora Municipal de Ràdio, com a organització especial sense personalitat jurídica pròpia, per al compliment de les finalitats i funcions que se li atribueixen.

L’Espluga FM Ràdio està regulada per la propia normativa de gestió i control i per les disposicions aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’hisendes locals; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Reial decret Llei 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text Refós la Llei de Contractes del Sector Públic, a més de la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables i sens perjudici de les facultats de direcció que corresponguin als òrgans competents de l’ajuntament en virtut de les presents normes.

La finalitat del Consell d’Administració és la gestió i el control de l’emissora municipal de ràdio en totes les seves vessants, com poden ser la radiofònica, la gestió de la pàgina web i de les xarxes socials.

El componen:

Responsables polítics (amb veu i vot)

President: David Rovira, alcalde de l’Espluga (Convergència i Unió)

Vicepresident: Jordi Torre, regidor de Comunicació (Convergència i Unió)

Vocal: Josep M. Vidal, regidor de SOM Espluga-Acord Municipal

Vocal: Joan Amigó, regidor de Serveis Municipals (Convergència i Unió)

Vocal: Antonio Vendrell, regidor de Medi Ambient, Agricultura i Comerç (Espluga Viva-PM Partit dels Socialistes de Catalunya)

El director, que hi assistirà amb veu però sense vot

Càrrec vacant, al seu lloc: Arnau Martínez, coordinador de l’Espluga FM Ràdio

Un representant de cadascuna de les entitats col·laboradores, sense prejudici de que se’n pugui convidar més d’un, que hi assistiran amb veu però sense vot.

President de l’Espluga Audiovisual: Xavier Lozano