El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat aquesta setmana, per unanimitat, el pressupost general de la corporació per l’any 2022, que és de 18.624.000 euros (un 32,90% més elevat que l’any anterior), dels quals 17.718.900 euros corresponen al pressupost de la corporació i 963.800 euros a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.

Els recursos ordinaris del Consell Comarcal passen de 8.936.200 euros a 9.302.900 euros per a l’any 2022, la qual cosa representa un augment del 4,1% degut, principalment de l’ampliació de serveis d’assistència tècnica urbanística; a l’increment de l’IPC dels convenis amb els ajuntaments; al conveni de delegació de competències del departament d’ensenyament; a la subvenció de l’ARC pel projecte de CPI i a l’aportació del Fons de cooperació addicional.

La major part dels ingressos corrents, un 52,57%, provenen de la Generalitat mitjançant convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió. La Diputació de Tarragona, mitjançant el conveni marc de col·laboració i coordinació interadministrativa, realitza una aportació de 425.800 euros que representa un 4,80% dels ingressos ordinaris. És previst que els ajuntaments aportin 2.834.700 euros per a la prestació de serveis mancomunats, el que representa un 31,95% del total dels ingressos corrents. La resta d’ingressos corrents representa el 10,68% i provenen de preus públics i d’altres administracions.

En relació amb els ingressos de capital passen de 4.256.800 euros a 8.416.000 euros, amb la incorporació de les aportacions per inversió de l’ARC per la Planta de tractament de resta i la planta de compostatge, l’aportació de l’ACA pel projecte d’abastament d’aigua primera fase i l’aportació de la Diputació de Tarragona per inversions.

Un pressupost d’un milió per l’Organisme Autònom de Desenvolupament

Pel que fa al pressupost de l’Organisme Autònom de Desenvolupament, aquest s’eleva fins als 963.800 euros, que suposa un increment del 4,59%. La major part dels recursos provenen de preus públics, 60.800 euros que baixen un 20,52% respecte a l’any anterior i, per altra part, del SOC per finançar projectes de formació i contractació de persones en situació d’atur. També es mantenen els convenis amb el Departament d’Ensenyament per a la gestió d’una UEC i del cicle formatiu agroalimentari.

Els convenis amb els ajuntaments s’incrementen un 3% i s’incorporà de nou el conveni per finançar parcialment l’agència comarcal d’energia. El pressupost de despeses s’eleva fins als 18.624.700 euros.

Pel que fa al capítol d’inversions, el pressupost es dota, inicialment, amb 8.416.000 euros. Les inversions previstes són la Planta de tractament de resta, millores a la Planta de compostatge i la compra de material pel servei de recollida de residus municipals. També es preveu executar obres d’adequació dels edificis del Consell Comarcal, la compra d’equipament informàtic i mobiliari.