Durant el tercer trimestre de 2021, i gràcies al canvi de model de recollida de residus implantat a la comarca, la taxa de recollida selectiva de residus en la totalitat de la comarca es manté al 78%, un percentatge molt més que consolidat. En aquest temps, la quantitat de residus llençats a l’abocador ha baixat més del 56%.

Els mesos de juliol, agost i setembre, s’han recollit un total de 2.206,5 tones de residus de forma selectiva, enfront de les 596,9 tones de fracció resta. Si comparem aquesta xifra amb les tones recollides selectivament a la comarca durant el mateix període de temps durant l’any 2020, veurem que ha augmentat la recollida selectiva i que la fracció resta ha disminuït un 56,18%.

La recollida selectiva de matèria orgànica ha obtingut un percentatge de recuperació del 78,93% (el 2020 se situava en un 44,25%). Pel que fa al servei de poda i voluminosos el nombre de serveis ha crescut exponencialment amb 188 i 157 serveis respectivament.

Tot i el bon resultat de les dades a nivell comarcal es preveu iniciar una campanya de control i sensibilització per tal de reduir els actes incívics d’aquells veïns i d’aquelles veïnes que no participen correctament del sistema de recollida de residus domèstics porta a porta, inclús amb la col·locació de càmeres a les àrees d’emergència on alguns veïns dipositen les brosses amb regularitat quan aquest servei està reservat a fets puntuals.