L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí presenta la proposta de pressupostos que se sotmetrà a votació al proper Ple Municipal. El pressupost 2020 es veu reduït en 137.784,44 euros per tal de poder complir amb les restriccions que imposa el Pla Econòmic Financer al qual ha de fer front l’actual consistori, un pla que ve motivat per l’excés d’inversions finançades amb romanent d’exercicis anteriors. Revisant les xifres globals dels capítols es constata que l’ajustament més important es realitza al capítol sisè, corresponent al d’inversions, que passa de 992.700,00 euros a 772.200,00 euros, més d’un 22% de reducció. Aquest fet limita la capacitat econòmica de l’Ajuntament per a fer inversions com ara la millora de carrers o infraestructures durant aquest 2020.

Tot i la limitació de l’inversió, el capítol quart té un increment important en la seva dotació, que passa del 189.503,65 euros als 242.198,11 euros. Un increment d’uns 52.000 euros degut als nous convenis que l’Ajuntament té previst signar amb altres entitats i administracions aquest 2020 i que suposaran la millora de diversos serveis.

Així doncs, els primers pressupostos que proposa el nou equip de govern, format per 7 regidors/es de la formació d’esquerres Som Espluga, compten amb un import total de 4.783.215,56 euros i fan èmfasi en les àrees de Ciutadania i Serveis Socials, Promoció de l’Ocupació, Medi Ambient i Seguretat.

Malgrat l’aplicació d’aquest Pla Econòmic Financer, que obliga a limitar la despesa d’alguns capítols, l’equip de govern ha apostat per ajustar diverses partides pressupostàries per poder dur a terme algunes accions prioritàries en aquest exercici. A més, es presenta una proposta de pressupostos endreçada i ordenada on s’han distribuït, agrupat, separat o creat diverses partides per tal de donar més coherència a la seva ubicació dins de cada capítol i facilitar també un seguiment pressupostari més rigorós.

TERRITORI

Augmenta l’àmbit de Seguretat i Mobilitat Ciutadana, principalment pel projectes d’instal·lació de càmeres videovigilancia (38.500 euros) i, tal i com hi havia al programa electoral de Som Espluga, la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (3.000 euros). Per contra, en Urbanisme, Via Pública i Serveis Municipals baixa la partida per tal d’ajustar-se al Pla Econòmic Financer, on queden molt afectades les partides d’inversions vies públiques i infraestructures, que es redueixen en més d’un 60%.

Tot i això, hi ha un esforç per dotar amb 30.000 euros un dels projectes més reclamats: l’accés a l’Espluga Park. En aquest àmbit sí que es manté en el pressupost les expropiacions per la connexió a la canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona (115.000 euros). Un dels àmbits que més augmenta dels comptes per aquest 2020 és Medi Ambient, on hi ha la partida de la recollida, gestió i tractament de residus, que augmenta de 328.897 a 370.551 euros per fer la implementació del porta a porta com a nou sistema de recollida selectiva.

Accés a l’Espluga Park (Foto: Ridouane el Ghazy)

POLÍTIQUES SOCIALS

Pel que fa a Ciutadania i Serveis Socials, s’ha inclòs una partida per la redacció del pla d’igualtat intern (5.000 euros) i una altra per a campanyes de ciutadania, igualtat i serveis socials (1.000 euros). També s’incrementen, en més d’un 20%, els diners destinats a oferir menjar fresc a les famílies vulnerables. Salut Pública és un dels àmbits que es veu reduït perquè s’han ajustat preus a la despesa dels darrers exercicis, tot i així es preveu fer la millora del consultori mèdic que consistirà en pintar l’espai amb un pressupost més ajustat.

El pressupost també augmenta en el cas d’Habitatge pel fet de doblar la partida de promoció d’habitatge, que passa de 4.000 a 8.000 euros tot i haver un ajustament en dotació econòmica per legalitzar un dels espais municipals del Capuig com a nou habitatge social. Les polítiques de Foment de l’Ocupació són les que més augmenten, amb més d’un 47% d’increment passant de 109.768,09 euros a 161.732,22. Aquest augment es deu, sobretot, a l’increment previst, per l’equip de govern, dels plans d’ocupació i garantia juvenil, com a ajut per treballar en el reacondicionament de l’espai públic malmès per la riuada. Aquest ajut encara està pendent d’adjudicar.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En l’àmbit de la Comunicació la despesa es manté com l’any 2019 amb un lleuger augment de més del 4%. Pel que fa a l’Espluga FM Ràdio, en aquest pressupost es disminueix un 18% la despesa corrent d’aquest servei públic per tal d’augmentar la quantitat econòmica destinada a la gestió i coordinació de l’emissora, que haurà de permetre en els propers mesos disposar d’un professional que dugui la gestió informativa d’aquest mitjà. I en l’àmbit de la Participació ciutadana, tot i la forta disminució de les inversions, es fa un esforç per preservar la mateixa quantitat de l’exercici anterior: 22.000 euros per la inversió subjecte a pressupostos participatius i 500 euros pel procés participatiu.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Augmenta la dotació de la partida de Comerç de 30.000 euros a 52.700, mantenint les despeses de promoció comercial (14.000 euros) i augmentant, sobretot, les dels esdeveniments de promoció comercial (de 16.000 a 38.500 euros): Fira de Sant Vicenç, Festa de la Verema i Festa de la Cervesa. A més, també s’aposta per noves propostes, com per exemple l’adhesió a la campanya de Barris Antics. Per altra banda, s’hi inclouen algunes partides de nova creació, en el cas de l’INACMU la de renovació de vestuari, la de material corporatiu i s’hi inclouen convenis amb l’IPHES i el grup de recerca de la URV (Gresepia) en relació a les investigacions que estan duent a terme a les Coves de l’Espluga.

En l’àmbit de les Noves Tecnologies s’hi implementen diverses accions relacionades amb les TIC per tal de poder fer passos cap a la millora de la connectivitat i la digitalització de l’administració local apostant per la sobirania tecnològica i serveis mancomunats a nivell comarcal. En total hi ha un augment del 18% en aquest àmbit i que fa que la despesa passi dels 47.254 euros als 55.900.

CULTURA, FESTES I ESPORTS

En l’apartat de Cultura i Festes s’ha reorganitzat de manera que, amb una major previsió, s’ha assignat a cada festa o acte cultural la seva partida corresponent amb l’objectiu de fer un millor seguiment pressupostari. Tot i augmentar la partida de Festa Major de 80.000 a 82.500 euros, el total destinat a Festes i actes culturals pateix un reducció de més de 17.000 euros, que suposa més d’un 11%.

Pel que fa a Esport, el pressupost s’ha vist reduït globalment en més de 14.000 euros, principalment per la reducció de les inversions, tenint en compte que l’any passat hi havia inversions d’uns 17.000 euros i en aquest nou pressupost del 2020 passa a 5.250 euros, però contempla la instal·lació d’unes cortines i d’un desfibril·lador al Pavelló Municipal, entre d’altres.

Ballada a la plaça de la vila per la festa Major (Imatge: Pep Morató)

ADMINISTRACIÓ GENERAL

La despesa corresponent als Òrgans de govern, on s’hi inclouen les retribucions, dietes, assistències i altres despeses de tots i totes les regidores, pràcticament es manté amb una lleugera disminució tot i el canvi de sistema de retribucions de l’actual equip de govern. En els pressupostos 2020 també s’inclou en aquest apartat una nova partida dotada amb 55.000€ per adquirir la maquinària i utillatge més necessari després que la riuada del passat 22 d’octubre de 2019 afectés el magatzem de la brigada municipal.

Els comptes municipals també preveuen més de 42.000 euros per a imprevistos i més de 210.000 euros en l’àmbit del deute públic.
Uns pressupostos que s’aniran modificant per la riuada i el coronavirus. El pressupost municipal d’aquest exercici, i possiblement dels propers, es veurà marcat per les inversions i despeses derivades dels desperfectes de la riuada del passat 22 d’octubre a les quals s’està fent front amb l’ajuda d’altres administracions.