L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a informació pública prop de 1.200 mapes de perillositat i risc d’inundació (MAPRI) de les conques internes de Catalunya, en el marc de la revisió del Pla de gestió de risc d’inundacions per al període 2022-2027.

Aquests documents, que es podran consultar durant un període de 3 mesos, fan referència a un total de 80 trams de risc de tipologia fluvial repartits entre 15 conques (rieres de la Costa Brava nord, conca de la Muga i Mugueta, Fluvià, Ter-Daró, rieres de la Costa brava sud, Tordera, rieres del Maresme i metropolitanes, Besòs, Llobregat, rieres del Garraf, Foix, rieres de Tarragona nord i centre, Gaià, Francolí, rieres meridionals i del Montsià) i un tram de risc d’inundació de tipologia pluvial (zona litoral de Vila-seca i Salou).

MAPES DE PERILLOSITAT A VILAVERD I LA RIBA: CALATS D’INUNDACIÓ PER A PERÍODE DE RETORN DE 100 ANYS

Zones inundables i població afectada

Els mapes de perillositat inclouen informació per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys de la xarxa hidrogràfica principal de les conques internes de Catalunya, en els que s’inclou cartografia corresponent a la distribució de calats màxims per als períodes de retorn referenciats. També hi ha informació sobre la zonificació de l’espai fluvial, incloent la delimitació del domini públic hidràulic estimat i les servituds associades, així com la proposta de zona de flux preferent.

Els mapes de risc d’inundació que també s’han posat avui a informació pública inclouen la delimitació gràfica de la vulnerabilitat de les zones inundables dels trams de risc d’inundació identificats a la revisió i actualització de l’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI 2018), tenint en compte el nombre d’habitants, el tipus d’activitat econòmica de les zones potencialment afectades, i els punts d’especial importància i les àrees d’importància ambiental.

Els mapes de perillositat i risc d’inundació fan possible caracteritzar tant el grau d’inundabilitat com els danys potencials que poden causar les inundacions. Aquesta cartografia, juntament amb l’APRI 2018, constitueixen les primeres fases de l’elaboració de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació, que culmina amb l’aprovació del Pla de gestió dels riscs d’inundació del Districte de conca fluvial de Catalunya, tal i com estableix la Directiva d’Inundacions, previst per aprovar el 2021 i que tindrà vigència per al període 2022-2027.

L’APRI 2018 fou dictaminada favorablement pel consell d’administració de l’ACA de l’abril d’enguany i va definir un total de 44 àrees potencials amb risc d’inundació (ARPSI) i 79 trams amb risc d’inundació (TRI) de tipologia fluvial,   incloent noves tipologies d’inundació com fluvial-pluvial (1 ARPSI) i pluvial (1 ARPSI).

Cal recordar que actualment un 15% del sòl urbanitzat es troba en zona inundable a causa de desenvoluaments urbanistics previs a les normativa d’inundabilitat o ja preexistents, raó per la qual els mapes esdevenen encara més rellevants a l’hora de planificar i minimitzar els riscos associats a la inundabilitat.