Primer Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga del 2019 corresponent al mes de febrer, celebrat a la Sala de Plens el dijous 28 de febrer amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 12/2018, de 27 de desembre de 2018.
2- Donar compte, si s’escau, dels Decrets dictats per l’Alcaldia 123 a 129 de l’exercici 2018 i 001 a 016 de l’exercici 2019.
3- Donar compte, si s’escau, de l’acta de Presa de Possessió de data 11 de febrer de 2019 de la Sra. Sara López Martín, Funcionària d’Administració Local amb habilitació de Caràcter Nacional, pertanyent a la subescala Secretaria Intervenció, com a Secretaria Interventora Tresorera de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí en virtut de l’autorització de comissió de serveis en el seu favor dictada per Resolució de la Directora General d’Administració Local de data 1 de febrer de 2019.
4- Aprovació, si s’escau, de l’adopció del model de control intern de règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat sobre els drets i ingressos i de sol·licitud d’assistència per implantar el model de funció interventora aplicable pel ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per Decret de la Diputació de Tarragona de data 18 d’octubre de 2018.
5- Moció en relació a la millora de la carretera comarcal C-241d.
6- Informes de la Presidència i regidories.
7- Precs i preguntes.