Sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de juliol celebrada aquest dijous 3 d’agost a la sala de polivalent de l’Antic Hospital amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 6 de 2017 celebrada pel ple municipal ordinari del dia 29 de juny de 2017.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 048 a 059 del 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
3. Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de construcció del Pavelló Poliesportiu.
4. Aprovació de la Massa Salarial de l’any 2017.
5. Donar compte del decret relatiu a la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2016.
6. Moció de suport a la Llei de reparació jurídica, que presenta el grup municipal de SE-AM.
7. Informes de presidència i regidories.8. Precs i preguntes.