Les bases per optar a l’habitatge social situat al carrer de les Parres de l’Espluga de Francolí ja s’han fet públiques, tot i que encara no es poden presentar les sol·licituds. Es resta a l’espera de l’aparició de les bases al BOE perquè s’inici el temps de presentació, que tindrà una durada d’un mes a partir d’aquesta publicació. Cal recordar que es tracta d’un habitatge de 50m² amb una sala-menjadora, una cuina rebost, bany i dues habitacions dobles.

El lloguer tindrà un preu d’entre 100 i 250 euros segons la renta dels nous inquilins. Per poder optar a aquest habitatge és necessari presentar diversos tràmits a través dels quals es puntuarà als diversos sol·licitants segons la seva situació familiar i econòmica resultant guanyador del concurs el sol·licitant que més punts hagi rebut.

La durada del lloguer és d’un any, prorrogable a dos amb una revisió anual. A part del lloguer, l’inquilí s’encarregarà també de pagar aigua, llum, gas i connexió a internet, entre d’altres. A més, cap dels membres de la unitat familiar podrà disposar d’un altre habitatge lliure o de protecció oficial en estat d’habitabilitat.

Els sol·licitants hauran de complir les següents condicions:

 • Ser major d’edat
 • Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial.
 • Dur empadronat a l’Espluga de Francolí un mínim de 5 anys ininterromputs
 • Comptar amb nacionalitat espanyola, de qualsevol membre de la UE o un permís de residència permanent revisable
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament de l’Espluga
 • No haver estat sotmès a procediments sancionadors relacionats amb la convivència veïnal
 • La suma d’ingressos de la unitat familiar no podrà superar els Indicadors de Renda de Suficiència de Catalunya més un 30% addicional per membre
L’habitatge consta de 50 metres quadrats, una cuina, menjador, lavabo i dues habitacions (Imatge: Laia Molné)

La sol·licitud s’haurà de fer a l’Ajuntament de l’Espluga en horari laboral presentat la següent documentació:

 • Fotocòpia del document acreditatiu d’identitat del sol·licitant i la resta de membres de l’habitatge
 • Certificat històric d’empadronament del sol·licitant
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant del compliment de requisits
 • Certificat emès pel propi Ajuntament segons no hi ha deutes amb aquesta Administració
 • Fotocòpia de la declaració completa de l’IRPF del sol·licitant
 • Fotocòpia del certificat original de vida laboral de la Seguretat Social
 • Fotocòpia del certificat acreditatiu de pensions o prestacions públiques
 • Certificat d’inscripció en el Registre de Sol·licituds d’Habitatge de Protecció Social
 • Fotocòpia del llibre de família
 • Altres documents secundaris per casos especials especificats a les bases.

El procés d’adjudicació s’inicia amb la llista provisional de persones sol·licitants admeses i excloses i un termini d’al·legació de deu dies. Com a màxim un mes més tard de la finalització del termini es farà la resolució de la llista definitiva de participants i l’adjudicació a la persona que hagi quedat en primera posició.