La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí celebrada el 13 d’abril ha aprovat les bases i convocatòria que regulen la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’oficial de primera de la brigada municipal, amb caràcter de personal laboral fix, equivalent al grup C, subgrup C2 de personal funcionarial.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Tot i això, ja es poden presentar via instància a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, entenent-se com a presentades el primer dia del termini oficial. Totes les persones que superin el procés de selecció i no resultin contractades formaran part d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants o substitucions de llocs de treball de la mateixa categoria que la plaça convocada.

Per altra banda, la Junta de Govern Local també va aprovar, el passat 25 de març, les bases i la convocatòria per la creació d’una borsa de treball personal funcionari interí, auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, mitjançant concurs oposició. En aquest cas, el termini per a presentar sol·licituds també està obert i finalitza el dimecres 27 d’abril (inclòs).

Les bases, convocatòria, declaració responsable i model d’instància a presentar en el cas dels dos processos selectius estan disponibles a l’e-Tauler i eBando de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. Les consultes relacionades amb les dues convocatòries es poden fer a l’ens municipal a través del telèfon 977 870 227 (Thais Gracia) o al correu electrònic recursoshumans@esplugadefrancoli.cat