S’acaba d’aprovar oficialment el Projecte d’ordenació innovadora de les forests públiques de Poblet i Comellàs, un projecte precís, ambiciós i innovador desenvolupat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

El Projecte d’Ordenació de les forests de Poblet i Comellàs es concep com un referent per a la planificació forestal sostenible dirigida a potenciar la multifuncionalitat del bosc en espais naturals protegits, per tal de garantir la conservació de la biodiversitat, la millora dels hàbitats i la conservació tant de les espècies de fauna i flora protegida com la dels elements estructurals rellevants.

Les forests de Poblet i Comellàs es consideren ZEC i ZEPA per la Xarxa Natura 2000 i són un Paratge Natural d’Interès Nacional i dues Reserves Naturals Parcials. S’hi troben 13 tipus d’hàbitats d’interès comunitari, dos d’ells prioritaris, 5 espècies de flora amenaçada, desenes d’espècies de fauna protegida i una part de l’única comunitat de roure reboll de Catalunya.

ÀUDIO: Mario Beltrán, enginyer forestal del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, explica a l’EFMR el projecte d’ordenació innovadora de Poblet

Accions de futur de les forests de Poblet i Comellàs

El processat de tota la informació obtinguda en el diagnòstic ha permès la realització del Projecte d’Ordenació amb un pla d’actuacions forestals per als propers 15 anys aplicant els principis de la silvicultura naturalística per a les diferents formacions forestals i les seves diferents fases de desenvolupament. Aquest pla inclou actuacions específiques per a cadascuna de les funcions principals: actuacions sobre les infraestructures d’ús forestal; unes bones pràctiques silvícoles a incorporar en totes les accions de gestió; actuacions no forestals que complementin la gestió forestal.

Indirectament, suposarà un benefici per la societat, ja que es veurà afavorida a través dels serveis ecosistèmics generats, de la conservació de la biodiversitat i del llegat històric i cultural del paratge, així com per la cadena de valor dels productes forestals que s’obtinguin a conseqüència de les actuacions: una cadena de circuit curt lligat al territori i basada en productes forestals ambientalment responsables.

ÀUDIO: L’enginyer forestal parla sobre les accions futures que es duran a terme a Poblet i Comellàs

La brigada del Paratge de Poblet treballa per netejar la zona (Imatge: Laia Molné)