La ponència d’energies renovables del Departament de Territori desestima la viabilitat d’un projecte d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 124 hectàrees a Barberà de la Conca promogut per l’empresa Enel Green Power, filial d’Endesa en renovables.

L’organisme conclou que hi ha determinats elements que es consideren “insalvables”, ja que afecten substancialment el connector ecològic considerat com a sòl de protecció especial en el planejament territorial. L’avantprojecte presentat pels promotors preveia, als plans d’Anguera, entre els municipis de Barberà i Sarral, ocupar un total de 124,02 ha en diverses finques i amb 98.280 plaques fotovoltaiques i una potència instal·lada total de 49,6 MWp. També contemplava que les línies elèctriques interiors anessin soterrades i que la línia d’evacuació d’energia tingués un traçat aeri fins a la subestació de l’Espluga de Francolí.

L’informe de la ponència detalla punt per punt l’anàlisi de la viabilitat del projecte i remarca que els terrenys afectats no es troben en cap espai protegit ni inclosos en la xarxa Natura 2000. Malgrat això, detalla que el parc se situaria íntegrament dins un espai natural amb valor d’interès connector, segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aquest connector és important per al reforçament de la connexió en sentit transversal entre el bloc del Gaià i les Muntanyes de Prades. A més, proper a la zona d’estudi, hi ha el Riu Anguera i rasa de Pira, connector fluvial format pel riu Anguera i afluents.

Ubicació i línia d’evacuació proposada de la planta solar fotovoltaica “La Conca”. Font: Avantprojecte d’Enel Green Power

Oposició del territori

L’Ajuntament de Barberà de la Conca va presentar al·legacions de rebuig vers el projecte de parc solar sol·licitant a la Ponència que informes negativament sobre el projecte. El consistori també va explicar que s’havia realitzat una consulta municipal, en la que hi va haver àmplia majoria de posicionament en contra del projecte (88% dels votants). De fet, aquest és el primer projecte de la Conca de Barberà que es pregunta als seus habitants amb una consulta municipal. En el mateix sentit l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i el Consell Comarcal de la Conca van presentar al·legacions al projecte.