La població estrangera resident a la Conca de Barberà era de 2.346 persones a 1 de gener de 2020, representant l’11,76% de la població de la comarca. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), aquest és el valor més elevat registrat des del 2014.

El nombre d’estrangers residents a la comarca es va incrementar en 61 persones en relació amb l’any anterior, xifra que representa un augment d’un 2,6% durant el 2019. Els municipis de la comarca amb més població estrangera són Sarral (16%), Barberà de la Conca (15,3%) i Montblanc (14,3%). Tot el contrari a Senan i Savallà del Comtat que no tenen cap resident estranger a la població.

La Conca de Barberà és la dotzena comarca de Catalunya amb menys empadronats estrangers. Amb aquestes dades la Conca està per sota de la mitjana catalana que se situa en un 16,2% i més d’1.260.600 persones estrangeres.

La majoria d’estrangers són europeus

La població europea és la més nombrosa i representa el 40,87% dels estrangers que resideixen a la Conca de Barberà. Els segueixen la població africana amb un 35,93% i els originaris d’Amèrica amb un 20,16%. L’asiàtica representa el 7,2% i actualment a la comarca només resideix una persona d’Oceania.

La comunitat marroquina continua sent la més nombrosa, amb 666 persones, que equival al 28,38% del total d’estrangers. En segon lloc hi ha els originaris de Romania, amb 525 persones (22,37%); seguida de la població ucraïnesa, amb 204 (8,69%) i la xinesa i la senegalesa, amb 112 de cada país (4,77%).