El Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació ha aprovat les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020.

Els ajuts és la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per garantir la continuïtat de les comunitats de regants, afectades pels aiguats dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria dels dies 20 a 23 de gener de 2020 produïts a la Conca de Barberà.

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu de les comunitats de regants que es relacionen a continuació, tant de xarxes de distribució com de xarxes de drenatge.

Imports dels ajuts

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.