Arran de la publicació del Reial Decret 10/2020 de 29 de març, el Govern de la Generalitat ha activat aquest matí un procediment d’actuació per tal de garantir que les activitats industrials essencials i les imprescindibles de la seva cadena de subministrament puguin desenvolupar amb normalitat la seva activitat durant la crisi sanitària de la COVID19.  

En base al Reial Decret es poden continuar realitzant les activitats industrials dedicades a la fabricació de productes de primera necessitat, inclosos l’alimentació, begudes, alimentació animal, productes d’higiene, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre producte necessari per a la protecció de la salut. Tanmateix, hi ha un conjunt de proveïdors que, malgrat ser essencials en la cadena de subministrament no resulten evidents, i per tant requereixen ser identificats com a tals per part dels seus clients.  

Per totes aquestes indústries, el Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) ofereix a partir d’avui l’accés a un model de declaració responsable per proporcionar un marc de seguretat jurídica a aquestes companyies. En el formulari que s’ha habilitat s’hauran d’introduir dades com: el nom de l’empresa, la població, el CIF, el CNAE, l’activitat productiva i el producte que fabriquen.  

En el cas de les empreses de la cadena de subministrament, s’haurà d’afegir també, la informació del client essencial, juntament amb una declaració responsable d’aquest, confirmant la consideració de proveïdor crític per al període que s’estableix en el RD llei 10/ 2020. Després d’aquest pas el sistema generarà un document acreditatiu i un comprovant de rebut per part de l’administració. 

Sistema complet per garantir la producció essencial 

Aquest procediment completa el procés mitjançant el qual les empreses poden acreditar que han de mantenir la seva activitat. Tant en el cas d’empreses essencials com les de la seva cadena de valor, s’exigirà que articulin els mecanismes de seguretat i protecció que per a cada activitat pertoqui d’acord amb les normatives vigents. Tanmateix, es recomana que les persones treballadores portin en els seus desplaçaments:  

  1. La declaració auto responsable del treballador que va a desenvolupar una activitat laboral considerada com essencial (https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/).
  2. El document acreditatiu tramés pelCanalEmpresa, un cop completat el tràmit.