El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), dóna suport als joves emprenedors catalans que en la convocatòria 2019 van sol·licitar l’ajut per instal·lar-se en una explotació agrària. Un cop garantit el bon funcionament de l’ajut, s’han resolt favorablement un total de 319 expedients – 9 dels quals es van avançar per exigències normatives d’altres tràmits.

A la Conca de Barberà 6 joves es beneficiaran dels ajuts per a la instal·lació en l’activitat agrària per un import total de 165.000 euros.

Com preveu la normativa, s’ha prioritzat aquest ajut vers la resta d’ajuts de Contracte Global d’explotació (CGE), i s’ha resolt favorablement la totalitat dels projectes sol·licitats que compleixen amb els requisits de la convocatòria. D’acord amb el pressupost plurianual, s’han concedit ajuts per un import total de gairebé 9 milions d’euros en forma de subvenció directa. Aquests ajuts s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta convocatòria manté el sistema de notificació electrònica implementat l’any passat. Els nous titulars d’explotació reben un avís per correu electrònic amb la informació individualitzada amb què els correspon d’ajut, i la resolució es publica a l’e-tauler.

Ben aviat, coincidint amb la convocatòria d’aquests ajuts per al 2020, el DARP posarà en marxa un espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l’activitat agrària amb tota la informació necessària de l’ajut i tota mena de tràmits, dels agents que intervenen en el procés d’instal·lació, projectes d’èxit de joves emprenedors, jornades, notícies, observatori de joves, publicacions, etc., per tal d’impulsar el relleu generacional.

Així mateix, l’espai constarà d’una eina de consulta accessible en el qual surti detallat per comarques tots els joves de cada convocatòria, especificant el tipus de perfil, i permetent seguir l’evolució i/o tendència dels joves agricultors a Catalunya.