1- Aprovació, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió, 2/2019, de 28 de març de 2019 i l’esborrany de l’acta de la sessió, 3/2019, de 3 d’abril de 2019.

2- Donar compte, si s’escau, dels Decrets dictats per l’Alcaldia 080 a 144 de 2019.

3- Aprovació si s’escau, de la proposta de Conveni de delegació entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per l’exercici de la competència municipal de prestació dels serveis integrals de la recollida, transport i tractament dels residus municipals.

4-Aprovar, si s’escau, la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Administració de l’Espluga de Francolí per al pla Educatiu d’Entorn.

5- Aprovació si s’escau, de la proposta de Concessió de la Medallla de la Vila a l’Entitat “Casal de l’Espluga de Francolí”.

6- Informes de la presidència i regidories.

7- Precs i preguntes.