Descarrega’l

Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga corresponent al mes de d’agost celebrada el dijous 6 de setembre amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 8/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 9 d’agost de
2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 65 a 72 del 2018 als efectes del seu
coneixement
3. Aprovació de la 2a. certificació, factura i acta de preus contradictoris, de les obres de millora
de la pavimentació i serveis a diversos carrers (2018-009-07).
4. Aprovació del Compte General de l’exercici de 2017.
5. Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per la participació
en activitats extraescolars adreçades a infants i adolescents en risc d’exclusió social.
6. Informes de presidència i regidories.
7. Precs i preguntes.