Descarrega’l

Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga del mes d’abril amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 3/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 5 d’abril de 2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 23 a 27 del 2018 als efectes del seu coneixement
3. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2017.
4. Proposta d’acord relatiu a la distribució del superàvit de la Liquidació de l’exercici 2017.
5. Proposta d’acord de classificació de les ofertes i requeriment de documentació per l’adjudicació de l‘obra “projecte de millores al camp de futbol municipal – col·locació de Gespa-“.
6. Proposta d’acord per l’aprovació de l’ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
7. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 de la taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència d’activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental i innòcues.
8. Aprovació inicial de la cessió a precari d’un local a l’Agrupament escolta i guia l’Estornell
9. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària que presenta el grup municipal de SE-AM
10. Moció de suport als CDR (comitès en defensa de la república), arran de la criminalització d’aquestes per part de l’estat espanyol, que presenta el grup municipal de SE-AM
11. Informes de presidència i regidories.
12. Precs i preguntes.