Les darreres modificacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Espluga es van acordar en la sessió ordinària del Ple Municipal del 25 de maig i estan a disposició dels ciutadans. Concretament, durant el plenari es va donar conformitat al document Volum VI “Document Resultat del compliment de les prescripcions de l’Apartat 1.4 de l’acord de la CTU del Camp de Tarragona de data 07/06/2016”, en l’expedient de tramitació del POUM.

El document s’ha exposat al públic per tal que es pugui consultar i, en el seu cas, presentar les al·legacions que es considerin oportunes. Es pot consultar els dies feiners de 10:00 a 14:00 hores a les oficines municipals, serveis tècnics, situades a la Plaça de l’Església, núm. 5 de l’Espluga de Francolí, o al web municipal, a l’apartat de informació pública del planejament, taulell d’anuncis.